Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2018

2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Łąkowej w Raszczycach – Etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.233.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2018 z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do wystawiania i odbioru faktur VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.29.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018  z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Ws

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej – etap I"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach – etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji weryfikującej i kwalifikującej zgłoszenia w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lyski wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018