OBWIESZCZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2020

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie otworu studziennego nr S-3bis wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Zwonowicach”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust 3 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.)  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z pożn. zm)

zawiadamiam

że w dniu 03 lipca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie otworu studziennego nr S-3bis wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Zwonowicach”

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Lyski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.     

2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.         
                                                                                                                                                            Wojt Gminy Lyski

                                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Gryt

 

OBWIESZCZENIE - pobierz

DECYZJA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-07-06
Data publikacji:2020-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Gajer
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Gajer
Liczba odwiedzin:309

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-07-06 13:24:01Agnieszka GajerEdycja stronyOBWIESZCZENIE
2020-07-06 13:06:47Agnieszka GajerUtworzenie stronyOBWIESZCZENIE