Jesteś tutaj: Start / RADA GMINY / Projekty uchwał / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Rok 2020

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok    

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,   

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Rybnik, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Sumina, Zwonowice w sprawie zaniechania likwidacji Świetlic Środowiskowych,

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utrzymania komunikacji autobusowej

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2020,

Projekt uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski.

Projekt uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Rybnik, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031   projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.89.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt uchwały
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 175/10)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, nr 214/14)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu    

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych w związku z COVID-19

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031    

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok,

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Gaszowicach,
   
Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.158.2020 Rady Gminy Lyski z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z     COVID-19,

Projekt uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik,
   
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego    

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejną umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości pod obiekty niezwiązane z działalnością gospodarczą    

Projekt uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Projekt uchwały
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031    
 
Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.122.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie zbycie nieruchomości niezabudowanej (499-34 Zwonowice)

Projekt uchwały
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Gaszowicach

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lyski na rok szkolny 2020/2021

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały RG.0007.122.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony

Projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Pstrążna w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia ciągłości dostaw wody do domów

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020-2031          Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok                                                                 Projekt po zmianach

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.179.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Gaszowicach
 
Projekt uchwały
w sprawie uznania wniosku dotyczącego remontu ul. Jankowickiej w Zwonowicach za niezasługujący na uwzględnienie    

Projekt uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Lyski przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Lyski    

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce)    

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski)

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Adamowice    
 
Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Bogunice    

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa  Dzimierz    

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Lyski
   
Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Nowa Wieś    

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Pstrążna    

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Raszczyce

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Sumina

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Zwonowice

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Żytna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-01-24
Data publikacji:2020-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Duda
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Duda
Liczba odwiedzin:3200

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-23 13:19:21Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-09-23 13:15:33Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-09-23 13:15:14Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-09-21 13:02:48Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-09-21 12:57:06Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-08-20 11:54:36Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-08-20 11:54:24Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-08-20 11:44:31Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-08-20 11:43:50Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-07-23 13:46:46Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-07-14 09:06:22Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-06-22 15:54:58Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-06-22 15:53:04Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-06-22 15:42:07Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-06-22 15:37:18Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-29 14:18:36Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-23 09:37:59Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-15 12:36:47Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-15 12:33:15Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-15 11:54:55Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-15 11:28:39Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-04-15 11:25:57Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-03-02 14:16:36Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-03-02 14:15:30Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 15:41:00Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:05:30Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:04:19Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:00:02Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:19:05Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:14:33Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:11:46Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:11:22Małgorzata DudaUtworzenie strony2020