Jesteś tutaj: Start / RADA GMINY / Uchwały / 2018

2018

 Uchwała nr RG.0007.40.2018
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Uchwała nr RG.0007.39.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała nr RG.0007.38.2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.24.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.37.2018
w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr RG.0007.36.2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Uchwała nr RG.0007.35.2018
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

Uchwała nr RG.0007.34.2018
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr RG.0007.33.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.32.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą

Uchwała nr RG.0007.31.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony (Adamowice, 1304/65)

Uchwała nr RG.0007.30.2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023

Uchwała nr RG.0007.29.2018
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.28.2018
w sprawie podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania

Uchwała nr RG.0007.27.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.26.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.25.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Uchwała nr RG.0007.24.2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Uchwała nr RG.0007.23.2018
w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.22.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Uchwała nr RG.0007.21.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.20.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, 178)

Uchwała nr RG.0007.19.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 191/70)

Uchwała nr RG.0007.18.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 462/14)

Uchwała nr RG.0007.17.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.16.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr RG.0007.15.2018
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

Uchwała nr RG.0007.14.2018
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze 

Uchwała nr RG.0007.13.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Uchwała nr RG.0007.12.2018
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Uchwała nr RG.0007.11.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

 Uchwała nr RG.0007.10.2018
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała nr RG.0007.9.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej; (Bogunice, 178)

Uchwała nr RG.0007.8.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 191/70)

Uchwała nr RG.0007.7.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 462/14)

Uchwała nr RG.0007.6.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Sumina, 630/37)

Uchwała nr RG.0007.5.2018
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Zwonowice, 1033/99)

Uchwała nr RG.0007.4.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.3.2018
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Uchwała nr RG.0007.2.2018
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski

Uchwała nr RG.0007.1.2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok