Usługi geodezyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2016

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługi geodezyjne, w tym:

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługi geodezyjne, w tym:

1. Podział nieruchomości wraz z dokumentami przewłaszczeniowymi.
    - I działka
    - każda następna

2. Dokumenty przewłaszczeniowe.
3. Wznowienie punktów granicznych.
4. Rozgraniczenie nieruchomości.
5. Sporządzenie wyrysu z mapy ewidencyjnej.
6. Sporządzenie wyrysu z mapy zasadniczej 1:1000.
7. Sporządzenie wyrysu z mapy orientacyjnej 1:5000.
8. Aktualizacja mapy zasadniczej do 1 ha

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski do dnia 15 stycznia 2010 r. do godz. 9:00

Dodatkowych informacji na temat w/w przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel:
(32) 4300051 wew. 110 w biurze nr 10

Wymagane dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania w/w czynności geodezyjnych.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  3. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.
  4. .Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Formularz ofertowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-04
Data publikacji:2016-03-04
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:619

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-14 08:18:51Beata FajkisEdycja strony Usługi geodezyjne
2016-03-04 10:09:03Beata FajkisUtworzenie strony Usługi geodezyjne