Jesteś tutaj: Start / RADA GMINY / Uchwały / 2013

2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2016

Uchwała Nr RG.0007.79.2013
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr RG.0007.78.2013
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.77.2013
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.76.2013
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015

Uchwała Nr RG.0007.75.2013
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.74.2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała Nr RG.0007.73.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.72.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.71.2013
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Uchwała Nr RG.0007.70.2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.69.2013
w sprawie zmiany „Programu Współpracy Gminy Lyski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Uchwała Nr RG.0007.68.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Uchwała Nr RG.0007.67.2013
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Uchwała Nr RG.0007.66.2013
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2014

Uchwała Nr RG.0007.65.2013
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała Nr RG.0007.64.2013
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr RG.0007.63.2013
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała Nr RG.0007.62.2013
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013-2023

Uchwała Nr RG.0007.61.2013
w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG.0007.60.2013
w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.59.2013
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.58.2013
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr RG.0007.57.2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Uchwała Nr RG.0007.56.2013
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi na okres 3 lat

Uchwała Nr RG.0007.55.2013
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr RG.0007.54.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr RG.0007.53.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.52.2013
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej,

Uchwała Nr RG.0007.51.2013
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.50.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.49.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.48.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,

Uchwała Nr RG.0007.47.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.46.2013
w sprawie zbyca nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.45.2013
w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi,

Uchwała Nr RG.0007.44.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach,

Uchwała Nr RG.0007.43.2013
w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.42.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.41.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.40.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.39.2013
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Zwiazku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (z kwietnia 2013 r.),

Uchwała Nr RG.0007.38.2013
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR,

Uchwała Nr RG.0007.37.2013
przekazania środków finansowych dla Policji,

Uchwała Nr RG.0007.36.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.35.2013
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r.,

Uchwała Nr RG.0007.34.2013
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,

Uchwała Nr RG.0007.33.2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2012 r.,

Uchwała Nr RG.0007.32.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.31.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.30.2013
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lyski w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 53,37 m² w budynku położonym na działce nr 1368/131, karta mapy 3, obręb Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.29.2013
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

Uchwała Nr RG.0007.28.2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2012,

Uchwała Nr RG.0007.27.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,

Uchwała Nr RG.0007.26.2013
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

Uchwała Nr RG.0007.25.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.24.2013
w sprawe zamiany gruntów,

Uchwała Nr RG.0007.23.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 53,37 m² w budynku położonym na działce nr 1368/131, karta mapy 3, obręb Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.22.2013
w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach,

Uchwała Nr RG.0007.21.2013
w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej,

Uchwała Nr RG.0007.20.2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o o w likwidacji,

Uchwała Nr RG.0007.19.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.18.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.17.2013
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Uchwała Nr RG.0007.16.2013
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73 zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.,

Uchwała Nr RG.0007.15.2013
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.14.2013
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Uchwała Nr RG.0007.13.2013
w spawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.12.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.11.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.10.2013
w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr RG.0007.9.2013
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

Uchwała Nr RG.0007.8.2013
w sprawie zatwierdzenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013,

Uchwała Nr RG.0007.7.2013
w sprawie podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr RG.0007.6.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023,

Uchwała Nr RG.0007.5.2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok,

Uchwała Nr RG.0007.4.2013
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Uchwała Nr RG.0007.3.2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych,

Uchwała Nr RG.0007.2.2013
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2013 r.,

Uchwała Nr RG.0007.1.2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-02-17
Data publikacji:2016-02-17
Osoba sporządzająca dokument:kkorbel
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Korbel
Liczba odwiedzin:7620

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-01 08:23:17Karolina KorbelEdycja strony2013
2016-03-01 08:03:55Karolina KorbelEdycja strony2013
2016-03-01 07:49:24Karolina KorbelEdycja strony2013
2016-03-01 07:30:10Joanna Dudekdodanie treści2013
2016-02-17 08:42:09Joanna DudekUtworzenie strony2013