Jesteś tutaj: Start / RADA GMINY / Projekty uchwał / 2018

2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2018

Projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lyski w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Projekt uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Projekt uchwały
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu w Lyskach,

Projekt uchwały
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie  zmiany uchwały Nr RG.0007.86.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego a rok 2019,

Projekt uchwały
w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie Statutu Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2019 rok

Projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028

Projekt uchwały
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Komisji Mieszkaniowej

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski,  

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia liczby, nazw, przedmiotu działania i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości diet

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lyski

Kadencja 2018-2023


Projekt uchwały
w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Projekt uchwały
w sprawie statutu Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.61.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.43.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod
działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

 Projekt uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG.0007.17.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie  zbycia nieruchomości zabudowanej (Adamowice)

Projekt uchwały
w sprawie  zamiany gruntów

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 409/74)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 411/50)

Projekt uchwały
w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji i jego działania

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie  zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w części zabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Projekt uchwały
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lyski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lyski odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały                                  Projekt po zmianach
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,

Projekt uchwały
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.24.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Projekt uchwały
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą 

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony (Adamowice, 1304/65)

Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sumina

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023

Projekt uchwały
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie
podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały
w sprawie
zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Projekt uchwały
w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Bogunice, 178) 

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 191/70)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (Raszczyce, 462/14) 

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich 

Projekt uchwały
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Projekt uchwały
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie zamiany gruntów

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej


Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2018-01-24
Data publikacji:2018-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Duda
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Duda
Liczba odwiedzin:10096

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-20 14:45:55Małgorzata DudaEdycja strony2018
2019-01-03 14:57:44Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-12-13 14:29:04Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-12-13 14:25:17Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-12-13 14:20:21Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-27 11:42:21Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-27 11:22:17Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-26 11:12:28Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 11:01:34Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 10:58:55Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 10:43:28Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 10:17:13Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 10:16:16Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-07 09:51:01Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-11-06 14:22:28Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-09-18 14:18:40Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-09-18 14:06:26Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-09-18 14:05:38Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-07-25 10:00:37Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-07-25 07:51:37Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-07-12 10:13:45Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-07-12 09:54:12Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-06-06 14:34:16Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-06-06 14:31:27Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-06-06 14:29:00Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-06-06 14:22:40Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-05-22 14:29:10Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-05-22 14:03:09Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-05-22 14:01:15Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-05-08 11:54:32Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-05-08 11:53:55Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 13:08:00Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 12:45:26Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 12:44:23Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 12:35:23Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 12:34:33Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-04-24 12:29:34Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-03-01 13:19:42Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-01-24 09:35:45Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-01-24 09:18:59Małgorzata DudaEdycja strony2018
2018-01-24 09:18:28Małgorzata DudaUtworzenie strony2018