Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzimierzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2016

30 stycznia 2009

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LYSKI

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z dnia 9 grudnia 2004 r. z późn. zm./

 

Wójt Gminy Lyski

OGŁASZA

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

położonych obręb Dzimierz, km 4 o nr 25, 27,28 stanowiącą własność GMINY LYSKI

której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

IV przetarg ustny na sprzedaż w/opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 13 marca 2009 r. o godz. 1000 w Sali ślubów Urzędu Gminy Lyski /parter/

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemiec, który wygra przetarg zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny nieruchomości podanej w wykazie do kasy Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy w Lyskach w godz. 800 do 1430 na konto bankowe:

Nr 14 8455 0000 2001 0031 8059 0004

oraz okazanie komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego gminy. Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż na cztery dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj. 09 marca 2009 r.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości jeżeli osoba wygra przetarg.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na konto bankowe Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Rybnik: Nr 14 8455 0000 2001 0031 8059 0003 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna.

- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Organizator przetargu może odwołać przetarg podając informację do publicznej wiadomości.

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                             /-/  Grzegorz Gryt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Jonderko
Osoba wprowadzająca dokument:Klaudia Jonderko
Liczba odwiedzin:5321

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-23 08:34:21Klaudia JonderkoUtworzenie strony Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzimierzu