Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej w Zwonowicach ul. Jankowicka; Zadanie 2: Budowa wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej (brak ofert)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadania:
Zadanie 1:
Budowa sieci wodociągowej w Zwonowicach ul. Jankowicka;
Zadanie 2:
Budowa wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadania:
Zadanie 1:
Budowa sieci wodociągowej w Zwonowicach ul. Jankowicka;
Zadanie 2:
Budowa wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej

Zakres robót:
Zadanie 1:

 1. roboty ziemne;
 2. wodociąg z rur PE HD, SRD 11, fi 110x10 mm dł. 72 mb z włączeniem do czynnego wodociągu;
 3. hydrant przecipożarowy, naziemny fi 80;
 4. przewiert przez drogę;
 5. obsługa geodezyjna;

Uwaga: materiały Inwestora wg wykazu - załącznik nr 10

Zadanie 2:

 1. roboty ziemne;
 2. wodociąg z rur PVC-U, SDR 17, fi 160x9,5 mm, dł. 145 mb od hydrantu H-1 do węzła W-2 wraz z węzłem;
 3. przewiert przez drogę;
 4. obsługa geodezyjna;

Dopuszczamy składanie ofert na każde zadanie z osobna.

Warunki udziału:
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 robót budowlanych z zakresu budowy wodociągu:
dla Zadania 1 o wartości min. 15.000,00 zł brutto każda,
dla Zadania 2 o wartości min. 45.000,00 zł brutto każda,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty

Termin wykonania: 31.10.2015 r.

Gwarancja: 36 miesięcy

Kryterium: 100 % cena

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia: 02.10.2015 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert: 02.10.2015 godz. 9:05 biuro nr 16 (informacje z otwarcia ofert można również uzyskać telefonicznie)

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można
uzyskać pod numerem tel.:
(32) 43 00 051 wewn. 116 lub w biurze nr 16

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych robót.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy dla zadania nr 1; Formularz ofertowy dla zadania nr 2;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych robót;
 5. Przedmiar robót zadania 1;
 6. Przedmiar robót zadania 2;
 7. Dokumentacja projektowa zadania 1;
 8. Dokumentacja projektowa zadania 2;
 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;
 10. Wykaz posiadanych materiałów (dotyczy zadania nr 1);

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:1153