Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Poprzeczna w Raszczycach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na:
Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Poprzeczna w Raszczycach.

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na:
Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Poprzeczna w Raszczycach.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni 1331,76 m2 gr. 4 cm z uprzednim ręcznym wyrównaniem masą mineralno - asfaltową w ilości 3,0 tony.

Zakres zadania:
Remont nawierzchni bitumicznej polega na:
- oczyszczeniu starej nawierzchni bitumicznej;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową;
- skropienie wyrównanej nawierzchni asfaltem drogowym;
- ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm.

Warunki udziału:
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 robót budowlanych z zakresu wykonania nawierzchni bitumicznych, o wartości
min. 40 000 zł brutto każda
, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty

Udzielenie gwarancji: 36 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2014 r.
Kryterium: 100 % cena

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia: 06.11.2014r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert: 06.11.2014r. godz. 11:30 biuro nr 16 (informacje z otwarcia ofert można uzyskać telefonicznie).

Opakowanie oferty:
ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
opakowanie oferty musi zostać opatrzone nazwą zadania.

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod
numerem tel.: (32) 43 00 051 wewn. 116 lub w biurze nr 16

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych;
 5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;
 6. Przedmiar robót.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:1302

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-15 10:00:35Beata FajkisEdycja strony Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Poprzeczna w Raszczycach
2016-03-15 09:22:57Beata FajkisEdycja strony Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Poprzeczna w Raszczycach
2016-03-02 11:54:09Beata FajkisUtworzenie strony Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Poprzeczna w Raszczycach